یکشنبه, 01 بهمن 1396
 رديف  نام و نام خانوادگي  امتياز  
 1  مجيد وفايي جهان    
 2  فرهاد خام چين    
 3  فرشيد سعيدي    
 4  سعيد طوسي زاده    
 5  مهرداد حجت