چهارشنبه, 04 مهر 1397
 رديف  نام و نام خانوادگي  امتياز  
 1  مجيد وفايي جهان    
 2  فرهاد خام چين    
 3  فرشيد سعيدي    
 4  سعيد طوسي زاده    
 5  مهرداد حجت