چهارشنبه, 09 فروردين 1396
 رديف  هسته فناور
 امتياز توضيحات
 1 آكسون ***
 2 آرتام  *
3 بامداد  **