پنج شنبه, 22 آذر 1397

برنامه ر‌یزی به عنوان شالوده حرکتی هر سازمان و موسسه پیش‌نیاز هرگونه اقدام و تصمیم‌‌گیری است. دانشگاه‌آزاد اسلامی به عنوان یک ابر دانشگاه سال‌هاست که در تلاش بوده است تا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی بر برنامه پیش ببرد و تا اندازه زیادی نیز این کار انجام شده است. در این راستا و با توجه به اهداف آتی دانشگاه نیاز به ایجاد یک معاونت مستقل برنامه ریزی به شدت احساس می شد که در شرایط فعلی با تایید ریاست عالی دانشگاه و تصویب هیات امناء محترم در تاریخ 20/9/92 این امر به وقوع پیوست و تاسیس این معاونت حکایت از اهمیت برنامه ریزی در حیات آینده دانشگاه دارد و مدیریت مبتنی بر برنامه را به عنوان رویکردی جدید جهت دانشگاه رقابتی و فعال در حوزه علم و فناوری و پیشگام در عرصه بین الملل با ورود به دهه پنجم و با کارکردی متفاوت در دهه چهارم فعالیت دانشگاه، معرفی نموده است. لذا مقرر گردید با مدیریت های تحت پوشش که به تصویب کمیسیون دانمی هیات امنا رسیده است،فعالیت خود را آغاز نماید. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه به عنوان یکی ازمعاونت های دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف و ماموریت های چندگانه‌ای که معطوف به ماموریت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است ایجاد گردید.

نمونه وظائف و مسئولیت ها:

- تهيه و تدوين برنامه هاي كلان دانشگاه و تلفيق برنامه واحدهاي دانشگاهي مبتني بر رويكرد آينده پژوهي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر اجراي برنامه ها و پيگيري تصويب آنها.

- تهيه و تنظيم ماموريت ، چشم انداز ، اهداف ، راهبردها و سياست هاي كلان دانشگاه در چارچوب جهت گيري ها و رويكردهاي مبتني بر سياستهاي دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط وپيگيري تصويب آنها.

-تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي تعالي و توسعه سازماني اعم از رتبه بندي ، سنجش عملكرد  مهندسي ساختار ، ارزيابي و ارتقاء واحدها، طبقه بندي مشاغل و بهبود روشها.

- بررسي وتهيه طرح هاي پيشنهادي اصلاح طرح هاي تشكيلاتي ، ماموريت وساختار ، شرح وظايف ، جداول نيروي انساني واحدها با همكاري واحدهاي ذيربط وپيگيري تصويب آنها.

- نظارت بر تهيه و تدوين وارائه طرح هاي بهبود فعاليت ها وتوسعه سيستم ها و روش ها وفرايندهاي انجام كار با هدف افزايش بهره وري وكارايي جهت نيل به اهداف عاليه دانشگاه ونظارت برحسن اجراي آنها.

- نظارت برحسن اجراء روشها، آئين نامه ها ، مقررات ودستورالعمل هاي ابلاغي وارزيابي آنها به منظور بهبود سيستم ها روشها و انطباق آنها با ماموريت ها واهداف دانشگاه .

- نظارت بر طراحي وتدوين نظام جامع آموزشي كاركنان با هدف توانمندسازي وارتقاء كمي وكيفي نيروي انساني.

- پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي و ضمن خدمت درون سازماني و برون سازماني لازم جهت ترويج فرهنگ برنامه ريزي و فعاليت براساس تشكيلات در دانشگاه.

- شركت در جلسات كميته ها وكميسيون هاي مربوط درخصوص مسائل بودجه اي – برنامه ريزي و تحقيق وتوسعه سازماني .

- نظارت برانجام ارزشيابي و رتبه بندي واحدهاي دانشگاهي وارائه گزارش به رياست دانشگاه .

- بررسي ، تائيد ونظارت بر تحقق اهداف تعالي سازماني .

- صدور دستورات لازم در زمينه تجزيه وتحليل روشهاي مالي واداري موجود وتطبيق وتائيد آن با استانداردهاي مصوب و جلوگيري از هرگونه فعاليت هاي غيرضروري .

- همكاري وهماهنگي با ساير معاونت ها در زمينه تهيه وتدوين برنامه توسعه كوتاه مدت – ميان مدت وبلند مدت در چارچوب سياست هاي دانشگاه .

- نظارت بر فعاليت ها وبرنامه هاي تنظيم بودجه براساس استانداردها .

- نظارت بر طراحي الگوهاي سازماني و تشكيلات تفضيلي واحدها ، تنظيم شرح وظايف و  فعاليتها باتوجه به سازمان كار ابلاغي .

- انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس دانشگاه .

- نظارت بر جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه روش هاي مختلف مطالعات اقتصادي وتنظيم وتلخيص اطلاعات مربوطه .

- نظارت بر جمع آوري آمار وتجزيه وتحليل مسائل اقتصادي وتفسير عوامل مؤثر در آن در چهارچوب برنامه مربوطه.

- نظارت بر تهيه نمودارها وجداول آماري مورد لزوم .

-تجاري سازي فعاليت هاي آموزشي ،‌پژوهشي و فرهنگي .

- نظارت بر انجام مطالعات وبررسي هاي منجر به برنامه ريزي اقتصادي .

-  بررسي امكانات توسعه اقتصادي در واحدهاي استاني  براساس ارزيابي منابع طبيعي ونيروي انساني وعوامل توليد وپيشرفت هاي موجود.

-مديريت و نظارت بر شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي آن ها.

- ارزيابي خط مشي ها وسياست هاي اقتصادي دانشگاه .

-نمايش وگزارش سالانه توسعه اقتصادي در زمينه هاي مختلف .

- مطالعه درجه پيشرفت طرح هاي اقتصادي ومالي واجتماعي .

- بررسي وارائه نظرات مشورتي در باره برنامه هاي اقتصادي ومالي براساس سياست ها وخط مشي هاي تعيين شده.

-انجام مطالعات آينده شناسي جهت برنامه ريزي و تدوين راهبردها.