چهارشنبه, 30 خرداد 1397

 قرارداد با مجموعه ورزشي سجاد

نام و نام خانوادگي مرحله 1
مرحله 2  مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
آقاي گلدوزيان

كميته نظارت


1394/12/04

تصويب

1394/12/18

 شوراي اقتصاد دانش بنيان

1394/12/26

 قرارداد

1394/12/26