چهارشنبه, 30 خرداد 1397

طرح بهره برداري از امكانات مازاد بر نياز  گلبهار

نام و نام خانوادگي مرحله 1
مرحله 2  مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
آقاي بركي

تحويل فرم BP 

1394/12/04

جلسه كميته نظارت  جلسه شوراي راهبردي

قرارداد

1395/02/01

-

طرح پيشنهادي سبزي گلخانه اي

نام و نام خانوادگي مرحله 1
مرحله 2  مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
آقاي بركي  

تحويل فرم BP 

1394/12/04
       

-

طرح پيشنهادي توليد گوجه فرنگي گلخانه اي هيدروپونيك

نام و نام خانوادگي مرحله 1
مرحله 2  مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
آقاي بركي  

تحويل فرم BP 

1394/12/04
       

-

طرح پيشنهادي توليد نشا صنعتي

نام و نام خانوادگي مرحله 1
مرحله 2  مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
آقاي بركي  

تحويل فرم BP 

1394/12/04
       

-

طرح پيشنهادي زراعت گوجه فرنگي در گلبهار

نام و نام خانوادگي مرحله 1
مرحله 2  مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
آقاي بركي  

تحويل فرم BP 

1394/12/04
       

-