جمعه, 04 اسفند 1396

 داروي گياهي درمان زخم سالك

 

نام و نام خانوادگي مرحله 1
مرحله 2  مرحله 3 مرحله 4 مرحله 5
آقاي مجيد ذوقي 

جلسه سوم


1394/11/17

 معرفي به مركز تحقيقات پزشكي

1394/11/21

 تحويل فرم BP

1394/12/16

فاز اول

تعريف طرح پژوهشي