یکشنبه, 01 بهمن 1396

دوشنبه 4 اسفند 1394

 

در سومين جلسه كميته نظارت و كمك به استقرار شركت هاي دانش بنيان و مركز رشد،  دانشگاه در  شركت دانش بنيان تراوش دانش نگين پرديس(TDNP) سهامدار گرديد.