یکشنبه, 31 تیر 1397

  دوشنبه 3 اسفند 1394

 

در اين جلسه از ظرفيت شهر مشهد كه سالانه حدود 70 ميليون زائر را پذيرا مي باشد  و دانشگاه ميتواند در اين راستا و با هدف ايجاد درآمدهاي پايدار  با مطالعه صحيح و هدفمند سرمايه گذاري نمايد بحث گرديد.

-